Skip to content

Athumi zoekt algemeen directeur

Oproep tot kandidaatstelling algemeen directeur van het Vlaams Datanutsbedrijf/athumi

Het Vlaams Datanutsbedrijf NV, opgericht bij het decreet van 2 december 2022 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap, hierna het decreet te noemen, heeft als doelstelling in een datagedreven ecosysteem de samenwerking rond de veilige gegevensdeling met en door burgers of overheidsinstanties te faciliteren en de uitoefening van rechten van burgers inzake gegevensbescherming te optimaliseren met een minimum aan administratieve lasten.

Het Vlaams Datanutsbedrijf heeft ook als doelstelling de ontwikkeling van nieuwe toepassingen te ondersteunen op het vlak van gegevensdeling en een veilige gegevensdeling tussen entiteiten in een datagedreven ecosysteem mogelijk te maken.

In het kader van die doelstellingen is het Vlaams Datanutsbedrijf belast met beleidsuitvoerende taken. Daarnaast fungeert het Vlaams Datanutsbedrijf als hefboom om de data-economie aan te wakkeren.

Het Vlaams Datanutsbedrijf heeft de volgende taken:

 1. Haalbaarheidsstudies uitvoeren over de ontwikkeling en het beheer van toepassingen die de gegevensdeling in een datagedreven ecosysteem ondersteunen;
 2. Een platform voor datakluizen voor burgers ontwikkelen en beheren. De datakluizen worden ter beschikking gesteld aan burgers. Het gebruik van een datakluis is voor burgers niet verplicht. Een burger kan uitsluitend op zijn uitdrukkelijk verzoek zijn datakluis activeren en in voorkomend geval deactiveren, zijn gegevens daarin opslaan, aanpassen of verwijderen en de mededeling van die gegevens beheren op zijn verzoek, en in geval van mededeling van persoonsgegevens, op voorwaarde dat de burger zijn toestemming verleent als vermeld in artikel 29 van dit decreet;
 3. Een platform ontwikkelen en beheren om metagegevens van overheidsinstanties geïntegreerd te delen en te raadplegen;
 4. Een platform ontwikkelen en beheren om metagegevens van burgers geïntegreerd te delen en te raadplegen;
 5. Een platform ontwikkelen en beheren dat zorg draagt voor de veilige en gewaarborgde afhandeling van de transacties tussen de betrokken burgers of overheidsinstanties en dat de eventuele verschuldigde vergoeding verwerkt die volgt uit de toegang van de betrokken burgers of overheidsinstanties tot de platformen, vermeld in deze paragraaf;
 6. De taken, vermeld in artikel 4 van het KLIP-decreet van 14 maart 2008, uitvoeren;
 7. De taken, vermeld in artikel 5 van het GIPOD-decreet van 4 april 2014, uitvoeren;
 8. Bijzondere opdrachten uitvoeren die aansluiten bij de doelstellingen, vermeld in artikel 4, §1, van het decreet, of bij de beleidsuitvoerende taken, vermeld in punt 1° tot en met 7°, en die bij of krachtens een decreet worden toegewezen aan het Vlaams Datanutsbedrijf.

De commerciële naam van het Vlaams Datanutsbedrijf is 'athumi'.

Oproep

Het voorbereidende werk voor de oprichting van athumi en de transitie in de eerste maanden na oprichting was zo omvangrijk dat een transitiemanager nodig was om daarin een trekkersrol op zich te nemen, met als doel het transitieproces te coördineren, te begeleiden en te bewaken. De transitiemanager werd benoemd door de Vlaamse Regering op 09 september 2022.

De raad van bestuur heeft gedurende zijn zitting van oktober 2023 besloten de oproep voor een algemeen directeur (CEO) te starten.

Verantwoordelijkheden en taken

De algemeen directeur van athumi heeft de algemene leiding en eindverantwoordelijkheid over het bedrijf. Hij/zij stuurt het Management Team aan en zet de koers van het bedrijf in de praktijk zoals de Raad van Bestuur die heeft uitgestippeld.

De taken van de algemeen directeur zijn de volgende (niet limitatief):

 1. Is verantwoordelijk voor de efficiënte bedrijfsvoering en de vertaling van de bedrijfsdoelstellingen naar een strategie, prioriteiten en operationele actieplannen. Hierbij ondersteunt de algemeen directeur de Raad van Bestuur en het Adviescomité zowel strategisch als tactisch en draagt actief bij tot de visieontwikkeling;
 2. Is verantwoordelijk voor de groeistrategie van het bedrijf, het verzekeren van de financiering, het beheren van de investeerdersrelaties en het sluiten van transacties met belangrijke partners;
 3. Is verantwoordelijk voor de waardecreatie voor de diverse belanghebbenden en is verantwoordelijk voor de algemene resultaten van athumi, het kasstroombeheer en de financiële rapportering. Hierbij ligt de focus op het uitbouwen van een financieel duurzame organisatie;
 4. Creëert een sterk en efficiënt Management Team en bouwt aan een enthousiaste en prestatiegerichte cultuur om de groei en de kwaliteit te blijven waarborgen. Hierbij wordt de organisatie passend gedimensioneerd in functie van de groei van het bedrijf;
 5. Tekent het beleid uit voor de kwalitatieve ontwikkeling van een product-, diensten- en platformaanbod, stimuleert innovatie en verzekert de inpassing in de decretale context;
 6. Onderhoudt relaties, zowel intern als extern aan het bedrijf, met de overheid en partnerorganisaties, met leveranciers, met sectorfederaties en belangrijke klanten en prospecten;
 7. Is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van athumi.

Profiel

De ideale kandidaat heeft het volgende profiel:

Ervaring

 • Vooruitdenkende en ondernemende manager met sterke leidinggevende capaciteiten:
  • Met het vermogen vernieuwende plannen te ontwikkelen en te realiseren;
  • Met oog voor opportuniteiten en marktdynamieken;
  • Met ervaring in het aansturen en inspireren van multidisciplinaire teams.
 • Ervaring in de technologiesector en een doorgedreven kennis van het overheidslandschap:
  • Affiniteit met Datatech en/of AI;
  • Doorgedreven kennis van de overheidsprocessen en beslissingscycli;
  • Ervaring m.b.t. beleidsvoorbereiding en -uitvoering is een pluspunt.
 • Ervaring met het uittekenen en uitvoeren van een groeistrategie.
 • Kennis en ervaring in product-, diensten- en platformontwikkeling:
  • Bepalen van business cases, prioriteiten en roadmaps;
  • Bepalen van go-to-marketstrategieën.
 • Netwerker die gewend is verschillende belangen te verenigen en daarbij steeds integer blijft:
  • Heeft zicht op het complexe speelveld waarbinnen athumi actief is;
  • Zet waardecreatie voor het ecosysteem centraal;
  • Onderhoudt brede contacten met beleidsmakers, partners, sectorfederaties.

Persoonlijkheid

 • Visionaire strateeg;
 • Energiek en commercieel;
 • Ondernemende netwerker en ‘communicator’.

Minimumvereisten

 • Minimaal 10 jaar ervaring als lid van een managementteam in een organisatie met een focus op data en/of technologie;
 • Bewezen track-record in het leiden van multidisciplinaire teams en minstens 10 jaar ervaring in het hiërarchisch leidinggeven aan een groep van meer dan 30 medewerkers;
 • Werkervaring in een overheidscontext is een pluspunt;
 • Universitair diploma;
 • Vloeiend in Nederlands en Engels.

Selectie

Op basis van de motivatiebrieven en curriculum vitae gebeurt er een voorselectie van de kandidaten door de Raad van Bestuur. De voorselectie van de kandidaten is eliminerend en heeft tot doel te onderzoeken welke kandidaten op basis van hun schriftelijke kandidatuur, in vergelijking met andere kandidaten, het best voldoen aan de combinatie van eisen vermeld in de oproep op basis van de motivatie, een afweging van de relevantie van de ervaring en minimumvereisten (zowel op het vlak van managementvaardigheden als op het vlak van technische expertise), het inzicht in de functie en de inpasbaarheid in een overheidscontext.

De Raad van Bestuur zal vervolgens een shortlist van kandidaten bepalen. Deze kandidaten worden uitgenodigd voor een assessment en een interview met leden van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur selecteert vervolgens de geschikte kandidaat op basis van de uitkomsten van de assessment en de gesprekken.

Het Vlaams Datanutsbedrijf zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit te bevorderen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht leeftijd, afkomst of handicap.

Wat mag je verwachten?

U geniet van een marktconform beloningspakket. Uw jaarlijkse evaluatie wordt gebaseerd op een combinatie van bedrijfsresultaten en het realiseren van persoonlijke doelstellingen.

U komt terecht in een jonge organisatie, in volle groei en continue transitie met een boeiende maatschappelijke opdracht, geëngageerde medewerkers en bestuurders.

Geïnteresseerd?

U bezorgt uw kandidaatstelling samen met de contactgegevens (naam, voornaam, adres, emailadres en telefoonnummer) uiterlijk 8 december 2023 aan de heer René Aebischer op het e-mailadres rene.aebischer@vlaanderen.be , met daarbij:

 • Uw CV,
 • Een begeleidende motivatiebrief,
 • Een duidelijke beschrijving hoe u aan de eisen (ervaring, persoonlijkheid en minimumvereisten) voldoet die in de oproep worden genoemd.

Indien u nog verdere vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met de heer René Aebischer op het e-mailadres rene.aebischer@vlaanderen.be.