Skip to content

Privacyverklaring

Het Vlaams Datanutsbedrijf respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, deze gegevens identificeren u of leggen een band met u als natuurlijke persoon. Dit gebeurt steeds volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of in het Engels GDPR). Hieronder vindt u een uiteenzetting van onze aanpak en van de rechten waarop u een beroep kan doen.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Het Vlaams Datanutsbedrijf, afgekort “DNB”, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Op deze pagina gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord we om te verwijzen naar het Vlaams Datanutsbedrijf. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld te kunnen verrichten. We verwerken de persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Onze doelstelling is om in een datagedreven ecosysteem de samenwerking rond de veilige gegevensdeling met en door burgers, bedrijven of overheidsinstanties te faciliteren en de uitoefening van rechten van burgers inzake gegevensbescherming te optimaliseren met een minimum aan administratieve lasten. In het kader van onze doelstelling hebben we het platform voor datakluizen voor burgers en het vastgoedinformatieplatform opgezet, hieronder volgt een opsomming van de persoonsgegevens per platform.

Datakluizenplatform

Het datakluizenplatform wordt door ons beheerd, het platform stelt persoonlijke datakluizen ter beschikking aan burgers.

Wat is het doel en waarom verwerken we uw persoonsgegevens?

Het platform heeft tot doel u controle te geven over data die over u gaat en deze data op een veilige en efficiënte manier uit te wisselen met derde partijen naar uw keuze. U beslist zelf over de inhoud van uw persoonlijke datakluis en de doelen waarvoor u deze persoonsgegevens wil inzetten

De werking van een datakluis kan in grote lijnen als volgt worden samengevat:

 • Aanmaak datakluis: Op uw vraag maken we een datakluis aan. Daarbij wordt een uniek adres (WebID) gelinkt aan u en aan uw datakluis. U beslist zelf of u een datakluis wil aanmaken en bent hiertoe geenszins verplicht.
 • Ophalen data: we halen op uw vraag data op bij een “aanleverende entiteit”. Dit wil zeggen een organisatie, publiek of privaat die gegevens verstrekt.
 • Data in datakluis opladen: We laden deze informatie op.
 • Data in datakluis attesteren: De data in de datakluis kan worden geattesteerd met elektronische zegels in de zin van artikel 3 eIDAS-verordening.
 • Data in datakluis delen: Op uw vraag delen we data uit de kluis mee aan de door u aangeduide organisatie die publiek of privaat kan zijn, voor zover deze laatste een toegang hebben verkregen tot een toepassing van het Vlaams Datanutsbedrijf zoals voorzien in art. 10 DNB-Decreet.
 • Datakluis verwijderen: Op uw vraag kunnen we uw datakluis, samen met het unieke adres en de data in de datakluis verwijderen.

U activeert zelf uw persoonlijke datakluis via “Mijn burgerprofiel”. Vervolgens hebt u ook de mogelijkheid om uw persoonlijke datakluis te deactiveren. Alleen u beslist over de activering of de-activering van uw persoonlijke datakluis.

We verwerken uw persoonsgegevens in het kader van het datakluizenplatform op basis van uw toestemming, om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust en om te voldoen aan een taak van algemeen belang (opgenomen in het Decreet van 2 december 2022 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap).

De verwerking van gegevens en de gegevensdeling ziet er schematisch (en vereenvoudigd) als volgt uit:

Werking solid pod

Welke persoonsgegevens kunnen we van u verwerken?

De persoonsgegevens of categorieën van persoonsgegevens die we van u verwerken in uw datakluis, zijn afhankelijk van uw eigen noden en verzoeken.

De volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen echter mogelijks worden verwerkt:

 1. Contact- en identificatiegegevens;
 2. Gegevens over gezinssamenstelling;
 3. Beroeps- en opleidingsgegevens;
 4. Financiële gegevens;
 5. Het identificatienummer van het Rijksregister;
 6. Het identificatienummer van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
 7. Het ondernemingsnummer van de Kruispuntbank van Ondernemingen;
 8. Kadastrale gegevens;
 9. Mobiliteitsgegevens;
 10. Vrije tijdsgegevens;
 11. Gezondheidsgegevens.

Zoals hierboven reeds omschreven ligt het initiatief van de activering van een datakluis bij uzelf. We verwerken van u geen persoonsgegevens in het kader van dit platform, indien u geen persoonlijke datakluis zou hebben geactiveerd. Daarnaast verwerken we ook logbestanden over het gebruik van uw datakluis.

Hoe verkrijgen we uw gegevens en met wie delen we ze?

Op uw verzoek kunnen specifieke gegevens in uw datakluis worden aangevuld/ingevoerd die worden verzameld bij een door u aangeduide overheidsinstantie of bedrijf (het gaat hier om een aanleverende entiteit). De aanleverende entiteit treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens die zij mededelen.

Verder kunnen we op uw verzoek specifieke gegevens vanuit uw datakluis delen met een door u aangeduide overheidsinstantie of bedrijf (het gaat hier om een ontvangende entiteit). 

De ontvangende entiteit treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens die zij verwerken en dient toegang te hebben verkregen tot een toepassing van het Vlaams Datanutsbedrijf zoals voorzien in art. 10 DNB-Decreet. De rechtsgrond waarop de ontvangende entiteit zich baseert voor diens verwerking nadat ze op basis van toestemming toegang hebben gekregen tot de gegevens in uw kluis, kan een andere zijn dan toestemming. Hiervoor raadpleegt u best de privacyverklaring van de ontvangende entiteit.

Het is belangrijk om op te merken dat alleen u toegang hebt tot de inhoud van uw persoonlijke datakluis. We hebben geen toegang tot de door u gekozen inhoud of de verwerkte persoonsgegevens in de kluis.

De protocollen die het Vlaams Datanutsbedrijf heeft afgesloten met andere bestuursinstanties

In overeenstemming met Artikel 8 §1 van het e-govdecreet dienen protocollen die afgesloten worden tussen instanties van de Vlaamse Overheid, gepubliceerd te worden op de websites van de betrokken bestuursinstanties.

Het Vlaams Datanutsbedrijf heeft met AHOVOKS een protocol afgesloten voor de ontsluiting van de diplomagegevens uit de LED (Leer -en Ervaringsbewijzendatabank) in de Datakluizen. Lees het protocol hier.

Vastgoedinformatieplatform

Het Vastgoedinformatieplatform is een elektronisch informatiesysteem voor de ontsluiting, samenvoeging en terbeschikkingstelling van vastgoedinformatie tussen overheden en vastgoedmakelaars, notarissen en burgers.

Wij verwerken in opdracht van de lokale overheden, de volgende categorieën van persoonsgegevens met als doel het ter beschikking stellen van vastgoeddossiers:

 • Vastgoedinformatie (inlichtingen) afkomstig uit lokale, gewestelijke of federale gegevensbronnen;
 • Gegevens in het kader van stedenbouwkundige en milieumisdrijven en -inbreuken afkomstig uit lokale gegevensbronnen.

De verwerkingsverantwoordelijken in het kader van het Vastgoedinformatieplatform zijn de lokale overheden.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doelstellingen waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken of volgens de wettelijke verplichting die ons is opgelegd. Logbestanden omtrent het gebruik van uw datakluis en de ter beschikking gestelde vastgoedinformatie worden gedurende 10 jaar bewaard.

Worden uw persoonsgegevens met derden gedeeld?

Het doorgeven van persoonsgegevens aan derden gebeurt slechts voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de verwerking. Een doorgifte buiten de Europese Economische Ruimte wordt zoveel mogelijk beperkt en gebeurt steeds in overeenstemming met de AVG (door modelcontractbepalingen, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie, en aanvullende passende technische, organisatorische en contractuele maatregelen om een aan de EU gelijk niveau van bescherming te waarborgen.…).

Doorgifte van persoonsgegevens in de datakluis gebeurt enkel op uw expliciet verzoek. Er is geen doorgifte aan derden zonder uw toestemming.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Voor de uitoefening van uw privacyrechten kan u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) via mail naar privacy@athumi.eu. We vragen als bewijs van uw identiteit een recto-verso kopie van uw identiteitskaart.

Recht op inzage

U hebt het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die we van u verwerken. U kan een kopie van uw persoonsgegevens vragen. Voor de persoonsgegevens in uw datakluis kunnen we echter niet in gaat op uw verzoek, aangezien wij geen toegang hebben tot de inhoud van uw datakluis. Wenst u inzicht in uw verwerkte gegevens dan kan u rechtstreeks de inhoud raadplegen in uw eigen datakluis, via Mijn Burgerprofiel.

Recht op verbetering

Indien u overtuigt bent dat de persoonsgegevens die over u worden verwerkt niet correct of niet actueel zijn, dan kan u deze laten verbeteren. Aangezien de persoonsgegevens in de persoonlijke datakluis van een aanleverende instantie komen, kunnen wij deze gegevens niet zelf verbeteren. U kan hiertoe contact opnemen met de aanleverende instantie zelf, we zorgen ervoor dat het voor telkens duidelijk is hoe dat kan. U kan ook uw verzoek aan ons richten via info@athumi.eu, dan contacteren wij de aanleverende entiteit.

Het recht op verwijdering

De verwerkte persoonsgegevens worden slechts voor beperkte tijd en voor specifieke doeleinden bijgehouden. Indien u echter meent dat uw persoonsgegevens niet (langer) nodig zijn voor de dienst waarop u beroep doet kan u vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen.

Voor de persoonsgegevens in uw datakluis kunnen we niet gericht persoonsgegevens verwijderen, aangezien wij geen toegang hebben tot de inhoud van uw datakluis. U kan zelf via Mijn Burgerprofiel gegevens uit uw datakluis verwijderen. In de toekomst zal u ook uw datakluis zelf, met bijhorend uniek adres via Mijn Burgerprofiel kunnen verwijderen. Tot dan kunt u zich tot ons richten voor de verwijdering van uw datakluis en bijhorend uniek adres via info@athumi.eu.

Het recht op bezwaar, beperking van de verwerking, en het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Het recht van bezwaar kan u inroepen om het verwerken van uw persoonsgegevens stop te zetten indien uw belangen zwaarder wegen dan de taak van algemeen belang, de overheidstaken of statistische of historische gronden voor de verwerking. Dit kan via privacy@athumi.eu.

Indien u verzoekt om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken dan worden deze niet verwijderd, maar wordt er geen verdere verwerking meer uitgevoerd voor de toekomst. Voor het geval dat u de juistheid van de data betwist zonder de verwerking te willen stopzetten of u van mening bent dat de verwerking onwettig is of om juridische redenen zoals rechterlijke procedures waarvoor u de verwerkte data nodig hebt of indien u bezwaar stelde en de vraag voor bezwaar nog niet is afgerond.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens in de persoonlijke datakluis, kunt u dit zelf via Mijn Burgerprofiel beheren.
In artikel 28 van het oprichtingsdecreet van het Datanutsbedrijf is bovendien opgenomen dat wij geen geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profiling, op persoonsgegevens uitvoeren.

Recht op overdraagbaarheid

Het is mogelijk de over u verwerkte persoonsgegevens, die u zelf hebt verstrekt en waarvoor u toestemming hebt gegeven, te recupereren of te laten overdragen.
Voor de persoonsgegevens in de persoonlijke datakluis is dit echter niet mogelijk, aangezien wij geen toegang hebben tot de gegevens in uw kluis.

Recht om uw toestemming in te trekken

U hebt steeds het recht om uw toestemming in te trekken, voor de verwerkingen van uw persoonsgegevens die wij baseren op uw toestemming.
Voor de verwerking door de datakluizen kunt u dit zelf beheren via Mijn Burgerprofiel.

Hoe worden mijn persoonsgegevens beschermd?

De preventie van inbreuken wordt ondersteund door encryptie op meerdere lagen en regelmatige penetratietesten van belangrijke softwarecomponenten. Detectiemogelijkheden steunen op auditlogs die integreren met de SIEM-oplossing van de Vlaamse overheid en 24/7 monitoring door operatoren van het SOC van de Vlaamse overheid. Alle technologieleveranciers beschikken over solide processen rond veiligheids- en servicemanagement, waaronder incident management en kwetsbaarheidsmanagement, die ervoor zorgen dat problemen snel worden verholpen.

Meer informatie over hoe uw persoonsgegevens worden beschermd op ons datakluizenplatform kunt u hier terugvinden.

Waar kan u terecht met vragen of klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens?

Bij de Functionaris voor gegevensbescherming (DPO) kan u terecht voor bijkomende informatie en vragen, alsook opmerkingen en suggesties over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken of indien u het niet eens bent met een verwerking. Hetzelfde geldt voor het uitoefenen van rechten die de regelgeving u toekent, zoals hierboven omschreven.

U kan de functionaris voor gegevensbescherming van Het Vlaams Datanutsbedrijf steeds contacteren per e-mail, via de onderstaande contactgegevens.
Indien u van mening bent dat een verwerking door Het Vlaams Datanutsbedrijf inbreuk maakt op de toepasselijke wet- en regelgeving is er in laatste instantie ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie of bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Voor de Vlaamse Toezichtcommissie kan dat via contact@toezichtcommissie.be of per post: Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.

Voor de Gegevensbeschermingsautoriteit is dat: contact@apd-gba.be of Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

CONTACTGEGEVENS

Functionaris voor gegevensbescherming (DPO): privacy@athumi.eu

Adres:
Havenlaan 88 bus C
1000 Brussel

KBO-nummer: 0795.547.478
e-mailadres
: info@athumi.eu