Skip to content

Aanleiding voor het GIPOD

Het GIPOD is een publiek-private samenwerking die informatie over geplande mobiliteitshinder op het openbaar domein samenbrengt. Het platform coördineert grondwerken, werken, evenementen en parkeerverboden, en minimaliseert zo de hinder op het openbaar domein

De aanleiding voor het opstarten van het GIPOD is de hinder op het openbaar domein waar we allemaal wel eens mee geconfronteerd worden. Voor een deel wordt die hinder veroorzaakt door onverwachte gebeurtenissen, zoals ongevallen. Maar er is ook hinder die veroorzaakt wordt door geplande gebeurtenissen, zoals:

  • Openbare werken

Bijvoorbeeld nutswerken, heraanleg van lokale en gewestwegen, onderhoud van bruggen of tunnels, …

  • Evenementen
    Bijvoorbeeld straatfeesten, kermissen, sportwedstrijden, …

Als we alle informatie over deze geplande hinder kunnen samenbrengen en uitwisselen, kunnen we beter plannen en de burger en andere betrokkenen beter informeren over de voorziene hinder op het openbaar domein.

Meer synergie en minder hinder

Door het uitwisselen van informatie over geplande (grond)werken kan er ook coördinatie gebeuren tussen de verschillende werken op het openbaar domein. Het GIPOD zorgt ervoor dat er meer afstemming en samenwerking komt bij nuts- en/of wegenwerken, dat (grond)werken op omleidingstrajecten vermeden worden en dat conflicten tussen (grond)werken en evenementen beter gedetecteerd kunnen worden: meer synergie en minder hinder dus. Zo kan bijvoorbeeld vermeden worden dat eenzelfde stuk weg kort na het beëindigen van de ene grondwerken, opnieuw opgebroken wordt voor andere grondwerken. Als deze samen gepland worden, krijgen we, naast een kostenbesparing, voor iedereen voordelen, en minder hinder op de weg.

Het GIPOD zet in op het faciliteren van synergieën om samenwerking te ondersteunen. GIPOD-gebruikers houden er zich ook aan om voor grondwerken van categorie1 (>50m²) steeds een synergieaanvraag te lanceren.

Het GIPOD is een uitwisselingsplatform

Het GIPOD is geen toepassing om informatie over innames aan het brede publiek te tonen. Toch kunnen ontwikkelaars deze informatie uit het GIPOD ontsluiten. Hiervoor kunnen zij gebruik maken van een publiek toegankelijke REST-service.

Het is een platform waarmee informatie over (grond)werken en evenementen op het openbaar domein tussen alle actoren kan uitgewisseld worden. Het principe is eenvoudig: organisaties die (grond)werken of evenementen op het openbaar domein plannen, geven deze informatie door aan het GIPOD. De partijen die op de hoogte willen zijn van de geplande activiteiten binnen hun interessegebied, raadplegen het GIPOD. Het GIPOD toont met contextdata waar mogelijke conflicten zullen optreden, zodat er proactief ingegrepen kan worden.

Blijf verbonden met het GIPOD