Skip to content

Regeringscommissarissen

Ons bedrijf kan zijn taken optimaal vervullen wanneer aan de voorwaarden van goed beheer en bestuur zijn voldaan. Daarom wijst de Vlaamse overheid twee regeringscommissarissen aan.

De twee regeringscommissarissen oefenen elk een specifieke controletaak uit:

  1. De werking van athumi controleren op overeenstemming met geldende wetten, decreten, statuten en de samenwerkingsovereenkomst.
  2. Erop toezien dat alle beslissingen van athumi met een budgettaire of financiële weerslag genomen worden conform wettelijke en decretale verplichtingen.

Verder gelden volgende bepalingen voor deze regeringscommissarissen:

  • Ze garanderen de bescherming van de persoonsgegevens bij het verlenen van toegang tot deze gegevens via toepassingen van athumi door erop toe te zien dat bij de beslissing het advies van het adviescomité werd ingewonnen.
  • Ze wonen met raadgevende stem de vergaderingen bij van de organen van athumi.
  • Ze ontvangen de volledige dagorde van de vergaderingen van die organen, en ook alle documenten daarover voor aanvang van de vergaderingen.
  • Ze hebben altijd op eenvoudig verzoek toegang tot alle documenten en geschriften.
  • Ze kunnen van de leden van de organen en van de personeelsleden alle inlichtingen en ophelderingen vragen en kunnen alle verificaties verrichten die zij nodig achten voor de uitoefening van hun opdracht.
  • Ze kunnen een gemotiveerd beroep instellen bij de Vlaamse Regering tegen elke beslissing van athumi, als ze menen dat de beslissing in kwestie niet strookt met de wetten en de decreten en de uitvoeringsbesluiten ervan, en de statuten of de samenwerkingsovereenkomst.

De regeringscommissarissen zijn:

Blijf verbonden met Athumi