Skip to content

Athumi als business accelerator

Dankzij de data-economie kunnen bedrijven nieuwe innovaties ontwikkelen en hun activiteiten doen groeien, zelfs buiten hun gebruikelijke markten. We hebben de ambitie om Vlaanderen op de kaart te zetten als dé ‘leading datatech’-regio in Europa en de wereld.

Een snellere go-to-market voor nieuwe datatoepassingen

Slimme en innovatieve datatoepassingen beantwoorden aan een toenemende maatschappelijke en economische behoefte. Ze dienen ook rekening te houden met de nieuwe realiteit waarbij bedrijven en consumenten controle willen houden over hun data en wat er mee gebeurt. 

Athumi heeft de ambitie om deze transformatie naar een nieuwe Europese platformeconomie te begeleiden. We doen dit door de toegangsdrempels voor bedrijven te verlagen op verschillende manieren:

  • We brengen als neutrale partij organisaties bij elkaar over sectoren heen en creëren een vertrouwensbasis.
  • Wij bieden oplossingen die gebaseerd zijn op de vier niveaus van interoperabiliteit zoals vastgesteld door de Europese Commissie. Onze oplossingen volgen de bestaande wetten op lokaal, nationaal en Europees niveau.
  • Wij hanteren het 'leading by example'- principe en tonen hoe het moet als het gaat om het creëren van nieuwe datagedreven samenwerkingsverbanden. Hierbij zorgen we ervoor dat elke deelnemer van het ecosysteem duidelijke en duurzame voordelen behaalt.

Datasamenwerking dankzij interoperabiliteit

We streven naar oplossingen waarbij data uitwisselbaar zijn tussen verschillende spelers in het Europese datasysteem. Om dit mogelijk te maken, zetten we in op technische, semantische, organisatorische en juridische interoperabiliteit. Deze vier niveaus van interoperabiliteit zijn nodig om een naadloze samenwerking te garanderen tussen de verschillende partijen in het ecosysteem, binnen de geïntegreerde governance van Athumi.

Integrated governance
  1. Wettelijke interoperabiliteit is gericht op een afgestemde wetgeving en het voorkomen van mogelijke beperkingen op juridisch vlak. Dit realiseren we bijvoorbeeld onze rol als data-intermediary op te nemen: we helpen bij het voorkomen van mogelijke juridische obstakels door het faciliteren van data-uitwisseling tussen verschillende partijen.
  2. Organisatorische interoperabiliteit is gericht op processen en het omgaan met de uitdagingen die gepaard gaan met het opzetten van digitale ecosystemen. Hierbij wordt voortgebouwd op onze kennis en goede praktijken en de ecosystemen die reeds operationeel zijn zoals het KLIP, het GIPOD en het Vastgoedinformatieplatform.
  3. Semantische interoperabiliteit heeft als doel het vlot vinden en uitwisselen van betekenisvolle informatie zonder dat er een vertaalslag nodig is. Dit kan worden bereikt door het ontwikkelen van datastandaarden op basis van bijvoorbeeld de OSLO-methodiek.
  4. Tot slot is er nog de technische interoperabiliteit. Hierbij ligt de focus op de technische koppelingen tussen verschillende systemen. Dit kan onder andere gerealiseerd worden door afstemming met initiatieven zoals IDSA en Gaia-X.

Toetsingskader

Om te toetsen of we op de juiste weg zijn met deze verschillende soorten interoperabiliteit, gebruiken we het European Interoperability Framework als toetsingskader. Zo hebben we een duidelijk referentiekader om onze inspanningen te meten en te evalueren.

Door deze aanpak te hanteren, kunnen we de nodige garanties bieden voor een efficiënte uitwisseling van data tussen verschillende actoren in het ecosysteem binnen de Europese Data Spaces. 

Data stroomt over de grenzen van sectoren en lidstaten heen. De Europese Commissie wil net als voor diensten en goederen een ééngemaakte markt voor data realiseren. Hiertoe zullen in lijn met de Data Governance Act (DGA) negen data spaces worden opgezet. We geven concreet invulling aan deze plannen van de Europese Commissie.

"Wij verbinden spelers op de markt en zijn de ontbrekende, onafhankelijke schakel in de markt om data veilig en vlot te laten samenwerken."

Björn De Vidts

Transitiemanager Athumi
Wat zijn de voordelen van een business accelerator voor datasamenwerking?

Een business accelerator creëert een data-ecosysteem met meerdere partijen. Dat kunnen ook concurrenten van elkaar zijn. In een veilige omgeving kunnen zij specifieke data uitwisselen, ook buiten de sectoren waar zij tot nog toe actief zijn en dat werkt nieuwe innovaties in de hand.

Hoe kan datasamenwerking de time-to-market van nieuwe diensten verkorten?

Voor bepaalde innovaties is de beschikbaarheid van specifieke gegevens cruciaal. Wanneer een bedrijf die data niet heeft, moet het die zelf verzamelen of aankopen. Slimme datadeling tussen partijen kan helpen om hieraan tegemoet te komen. Door standaardisatie van uitwisseling gebeurt dit bovendien efficiënter zodat men kostbare tijd wint.

Wat zijn de uitdagingen in verband met het delen van gegevens en de beveiliging?

Gegevens moeten technisch en semantisch uitwisselbaar zijn, er is vertrouwen nodig tussen partijen in het data-ecosysteem en de juridische kaders en governance moeten glashelder zijn.

Wat zijn de best practices voor het implementeren van datatoepassingen?

Het opzetten van een nieuwe datatoepassing begint met een analyse om de scope te bepalen, zowel voor het verdienmodel als de technische kant van de zaak. Alle betrokken partijen bakenen in overleg de grenzen van het project af. Van daaruit kan de ontwikkeling starten.

Onze specifieke expertise op gebied van datasamenwerking heeft geleid tot een bewezen werkwijze in het opzetten van veilige data-ecosystemen

Blijf verbonden met Athumi